דיווחים מידיים

הרשימה שלהלן אינה כוללת את כלל דיווחי החברה. לרשימת הדיווחים המלאה ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/default.aspx או באתר הבורסה לניירות ערך  https://maya.tase.co.il